Adatvédelem

A BeszerzésTár.hu Kft. adatvédelmi és kezelési elvei és politikája kialakításakor az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról valamint az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során rendelkezéseit vette figyelembe.

Személyes adat: az érintett természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintett természetes személyre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, irányultságra, pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre vagy irányultságra, büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

Más személyekre vonatkozó adatok: családra, családtagokra, ismerősökre vonatkozó személyes adatok.

Információ: bármely olyan tény, adat, megoldás, információ, know-how, amely a BeszerzésTár.hu Kft.-re, ügyfeleire, munkavállalóira, az általa fenntartott szerződéses kapcsolatokra, az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik.

Üzleti titok: a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó bármely olyan információ, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető. Nem minősül a nyilvánosság számára hozzáférhetőnek az az információ, amely e Szabályzat rendelkezéseinek megsértésével kerül nyilvánosságra.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül valamely személyes adat vagy egyéb információ felvétele, tárolása, feldolgozása, hasznosítása, továbbítása, törlése, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, ill. megismerése, valamint az adattal vagy információval végzett bármely egyéb művelet.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Belső adatvédelmi nyilvántartás: a BeszerzésTár.hu adatállományainak a nyilvántartása.

A fenti meghatározásokat értve, az adatokat csak tisztességesen és törvényesen lehet megszerezni, használni, tárolni, ezek védelméért, a megsemmisítés, az elvesztés, a jogtalan hozzáférés vagy megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozása érdekében biztonsági intézkedéseket kell tenni.  Az adatok tárolási céljának arányban kell állniuk, nem terjeszkedhetnek túl. Az adatok alanya csak a tárolás céljához szükséges ideig azonosítható. Különleges adatok nem feldolgozhatóak.

Aki vélelmezi, hogy adatait a BeszerzésTár.hu Kft. nyilvántartja, annak joga van tudomást szereznie annak fő céljáról, a kezelő adatairól, ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesülhet arról, hogy személyes adatai eltároltak. Ezek az adatok helyesbíttethetők vagy töröltethetők a leiratkozas@beszerzestar.hu címen vagy a Hírlevél menüpontban. Jogorvoslattal lehet élni, ha az előbbi jogait, kérelmeit megsértik vagy nem teljesítik. Írásbeli kérésre a BeszerzésTár.hu Kft. az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat 30 napos határidővel, írásban felvilágosítást ad. A BeszerzésTár.hu az adatok jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, továbbá az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A BeszerzésTár.hu mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A személyes adatok, akkor kezelhetők, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A BeszerzésTár.hu Kft. hozzájárulásnak tekinti a beszerzestar.hu weboldalon a Hírlevélre történő feliratkozáson túl, minden erre vonatkozó egyéb írásban vagy elektronikus levélben megtett nyilatkozatot is. Továbbá a személyes adatok nyilvánosságra hozhatók, ha törvény közérdekből, az adatok körének megjelölésével együtt elrendeli. Egyéb esetekben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett személy hozzájárulása szükséges. Kétség esetén az ilyen hozzájárulás nem megadottnak tekintett.

Az adattovábbításhoz, az adatkezelések összekapcsolásához hozzájárulás szükséges, hacsak azt törvény meg nem engedi. Az ilyen adatkezelésre is teljesülniük kell a kezdő adatkezelésre vonatkozó feltételeknek.

A BeszerzésTár.hu az adatokat csak meghatározott célból kezeli, jog gyakorlásához és kötelezettség teljesítéséhez használja, csak olyan mértékben és annyi ideig, amíg az adatkezelés céljának megvalósulásához az elengedhetetlen.

A BeszerzésTár.hu Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok rögzítése, kezelése előtt tájékoztat az adatfelvétel módjáról, céljáról. Az így gyűjtött adatok minden esetben önkéntes adatszolgáltatáson alapulnak. Jellemző gyűjtési mód a Hírlevélre történő önkéntes feliratkozás, vagy ezzel egyenértékű minden erre vonatkozó egyéb írásban vagy elektronikus levélben megtett nyilatkozat is. Az adat az adatfelvétel eredeti céljától eltérő célra minden esetben előzetes tájékoztatás és hozzájárulás után használható fel. A hozzájárulás megtagadható.